|  Prijava
Kontakt

Koroški dom starostnikov

Črneče 146

2370 Dravograd

 

T: 02 87 23 350

M: 041 360 806

E: info@kor-dom.si

    prosnje@kor-dom.si

 

 

Energetska sanacija Koroškega doma starostnikov - Črneče

Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada in MDDSZ. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«.

Koroški dom starostnikov bo v letošnjem letu zaključil pomemben projekt energetske sanacije objekta na lokaciji v Črnečah. Celoten postopek projekta se je pričel meseca avgusta v letu 2011, ko je zavod uspešno kandidiral na razpis za pridobitev evropskih sredstev. Konkretna izvedba investicije se je izvajala v letu 2012 in 2013. 

Cilj operacije: Pilotno preizkušanje pristopov za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe. Operacija bo omogočila dostop do cenovno ugodnih, trajnostno naravnanih in kakovostnih storitev dolgotrajne oskrbe ter povezanost akterjev s področja socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada in MDDSZ. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«.

V letu 2012 je bil izveden prvi del investicije, ki je zajemal celotno obnovo in izolacijo celotnega objekta. Zamenjan je bil tudi velik del stavbnega pohištva. V drugem delu investicije v letu 2013 je bil obnovljen in dograjen sistem centralnega ogrevanja, izvedeno je bilo ogrevanje sanitarne vode na osnovi solarnega sistema, vgrajeni so bili termostatski radiatorski ventili in vgrajena je bila varčna razsvetljava. Učinki bodo predvsem pri nižji porabi energentov za ogrevanje in razsvetljavo. Na letnem nivoju bo pri porabi celotne energije prihranek v višini 20 odstotkov, kar pomeni prihranek 480 MWh. Vrednostno to pomeni prihranek cca 40.000,00 EUR na letnem nivoju.

Celotna investicija je bila prvotno ocenjena na 818.764,46 EUR. S pristojnim ministrstvom, je bila sklenjena pogodba, da se bo iz sredstev proračuna in sredstev Evropske skupnosti sofinanciralo 583.925,28 EUR. Preostali del sredstev v višini 234.839,18 EUR bi prispeval Koroški dom starostnikov iz lastnih virov.

Koroški dom starostnikov je pri sklepanju pogodb z neposrednimi izvajalci investicije dosegel dokaj ugodne finančne učinke tako, da skupna vrednost investicije ne bo presegala 472.592,11 EUR. Od tega bo predvidoma preko proračuna in evropskih skladov sofinanciranih 372.592,70 EUR. Preostali del bo v celoti pokrival Koroški dom starostnikov.

Z zaključkom navedenega projekta se kontinuirana obnova objekta v Črnečah ne bo zaključila. Že konec tega leta se bodo začele intenzivne priprave na večjo investicijo zamenjave strešne kritine, ki je predvidena za prihodna leta.

Stanovalci o domu

"ob sprejemu v dom sem bila precej bolna in sem potrebovala veliko pomoči zdravnice..."

>> Več

Informacije


Želite postati naš stanovalec?

Energetska sanacija KDS